Каталог
 • New
 • Promo
 • Bio
 • Грим
 • Парфюмерия
 • Лице и тяло
 • Бижутерия
 • Подаръчни комплекти
 • Пране
 • Лична хигиена
 • Базар
 • Храна
 • Почистване на дома
 • Дрогерия
 • Животни
 • Чорапи, чорапогащи и бельо
 • Професионален грим
 • Козметички и фризьори
Резултати от търсенето: 0 Открити резултати

Етичен кодекс

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ, ВДЪХНОВЯВАЩИ КОРПОРАТИВНАТА КУЛТУРА И ПОВЕДЕНИЕ

Одобрен от Управителния съвет на LANZA COMMERCIO DETERGENZA S.A.P.A. на 15 май 2017 г.

ДЕФИНИЦИИ

В Етичния кодекс:
 • под “LANZA” се разбира “LANZA COMMERCIO DETERGENZA S.A.P.A.”;
 • под “Адресати” се разбират служителите, сътрудниците на LANZA, акционерите на LANZA , както и всички, които работят в LANZA за постигане на целите на фирма LANZA;
 • под “Контрагенти” се разбират клиентите, доставчиците и бизнес партньорите, както и по-общо всички категории хора, групи и/или институции, чийто принос е необходим за реализиране на мисията на LANZA,  и/или които изобщо имат интерес от постигането ѝ.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият кодекс съдържа етичните ангажименти и отговорности при осъществяване на бизнес и фирмени дейности, предприети от LANZA .
Етичният кодекс в бизнеса е набор от принципи и правила, чието спазване от адресатите е от основно значение за нормалното функциониране, надеждността и репутацията на LANZA , като представлява решаващ актив за успеха на компанията.
Етичният кодекс има за цел да характеризира операциите, поведението, методите на работа и отношенията на LANZA както вътре в компанията, така и с външни страни, с честност, почтеност и прозрачност.
Адресатите на Етичния кодекс са длъжни да се запознаят с неговото съдържание и да допринасят за прилагането и усъвършенстването му; ако нарушават неговите правила, те накърняват отношенията на доверие с компанията.

История
Дружеството е създадено през 1993 г. с цел търговия на едро и дребно с продукти за лична хигиена, детергенти и почистващи препарати, парфюми, стоки за бита, електрически и електронни продукти и изделия, хранителни стоки и кинкалерия като цяло.
С течение на годините компанията разширява сферите си на дейност и към днешна дата се занимава с:
 • търговия на едро и дребно, извършвана във всичките ѝ форми, включително електронна търговия, внос и износ, на всички продукти, изброени в стоковите таблици на хранителния и нехранителния сектор, включително продажба на вестници, списания, цветя, растения, семена и продукти за селското стопанство, телефония и телефонни карти;
 • пряко производство или чрез дружества на трети страни на всички продукти, търгувани от дружеството;
 • продажба на соли и тютюн и други монополни стоки;
 • търговия на едро и дребно с дрогерийни и фармацевтични продукти в случаите и по начина, разрешени от закона;
 • предлагане на храни и напитки, експлоатация на обществени заведения като барове, кафенета, ресторанти, гостилници, пицарии, пекарни, магазини за сандвичи, сладоледаджийници и други подобни;
 • експлоатация на танцови зали, дискотеки, игрални зали и места за отдих и развлечения;
 • технически, търговски и организационни консултации в случаите и до степента, предвидени от закона;
 • услуги по обработка на данни;
 • експлоатация на съоръжения за зареждане с всички видове горива, бензин, автомобилно дизелово гориво и втечнен нефтен газ, включително автоматични или на самообслужване, с денонощно обслужване и ръчни, автоматични и полуавтоматични автомивки.

Мисия
Искаме да защитим търговеца на дребно, като му гарантираме пълно и постоянно снабдяване с това, от което потребителят се нуждае като препарати.
Предоставяме обучение и цялостни услуги за реална настояща и постоянна полза. Правим това чрез специализирани и посветени на всеки отделен канал фигури.

Важността на прозрачността
Вярваме, че прозрачността ни прави по-надеждни и ни позволява да изградим по-здрави взаимоотношения както с нашите служители, така и с нашите клиенти и доставчици.

Значимостта на индивидуалната отговорност
Винаги сме вярвали, че основата на добрата работа е индивидуалната отговорност, възможността да се развиваме заедно и да участваме активно във все по-предизвикателни проекти. 

Важността на екипната работа
Вярваме в екипната работа - основна ценност за постигането на всяка успешна цел, насочена към максимална креативност, насърчаване на разнообразието и индивидуалното богатство.1

1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Адресатите на Етичния кодекс трябва винаги да се придържат към следните ръководни принципи:

Безпристрастност
При вземането на решения, засягащи избора на клиентите, управлението на персонала или организацията на работата, избора и управлението на доставчици, отношенията със заобикалящата общност и институциите, които я представляват, LANZA се ангажира да избягва всякаква дискриминация въз основа на възраст, пол, здравословно състояние, раса, националност, политически възгледи и религиозни убеждения на своите контрагенти.

Законност
В хода на своята професионална дейност служителите и/или сътрудниците на LANZA са длъжни да спазват стриктно не само този Етичния кодекс, но и законите и разпоредбите, действащи във всички страни, в които тя работи. При никакви обстоятелства преследването на интересите на LANZA не може да оправдава нечестно поведение.

Коректност в случай на потенциален конфликт на интереси
При извършването на всякаква дейност адресатите на Етичния кодекс се задължават да избягват ситуации, в които участващите лица са или може дори само да изглеждат в конфликт на интереси с LANZA; под това се разбира всеки случай, в който сътрудникът преследва интерес, който се различава от мисията на компанията, или се възползва лично от бизнес възможностите на компанията.

Конфиденциалност
LANZA се задължава да гарантира поверителността на информацията, с която разполага, и да се въздържа от търсене на поверителна информация, освен ако не е изрично и съзнателно упълномощена и в съответствие с действащите правни разпоредби. Освен това сътрудниците на LANZA са задължени да не използват поверителна информация за цели, които не са свързани с изпълнението на тяхната дейност.

Повишаване на ценността на акционерните инвестиции
LANZA се стреми да гарантира, че икономическите резултати от управлението ще са такива, че стойността на дружеството да се запазва и увеличава.

Ценност на човешките ресурси
Служителите и сътрудниците на LANZA са незаменим фактор за нейния успех. Поради тази причина LANZA защитава и насърчава ценността на хората, за да подобри и повиши богатството и конкурентоспособността на уменията, притежавани от всеки служител. LANZA се ангажира да гарантира, че управлението се упражнява справедливо и безпристрастно, като се избягва всякаква злоупотреба с нея. По-специално, LANZA се стреми да гарантира, че управлението не се превръща в упражняване на власт, която накърнява достойнството на служителите и сътрудниците.
 
Неприкосновеност на човека
LANZA се ангажира да гарантира физическата и моралната неприкосновеност на своите служители и сътрудници, условия на труд, които зачитат личното достойнство, както и безопасна и здравословна работна среда. Ето защо не се толерират искания или заплахи, целящи да накарат лицата да действат в разрез със закона и Етичния кодекс или да възприемат поведение, което е в ущърб на моралните и личните убеждения и предпочитания на всяко лице.
 
Справедливост и равнопоставеност в договорите
Договорите и работните задачи трябва да се изпълняват според съзнателното съгласие на страните. Всеки, който действа от името и за сметка на LANZA, не трябва да се възползва от договорни пропуски или непредвидени събития, за да предоговаря договора с единствената цел да се възползва от положението на зависимост или слабост, в което се е оказала другата страна.
 
Качество на услугите и продуктите
LANZA ориентира дейността си към удовлетворяване и защита на своите клиенти, като се вслушва в искания, които може да помогнат за подобряване на качеството на услугите. По тази причина LANZA насочва своите дейности за научноизследователска и развойна дейност към високи стандарти за качество и непрекъснатост на услугите си.
 
Лоялна конкуренция
LANZA възнамерява да защитава лоялната конкуренция и се задължава да се въздържа от тайни споразумения, хищническо поведение и злоупотреба с доминираща позиция.
 
Прозрачност на сделките
Всички действия, операции, транзакции и като цяло поведението, възприето и следвано от служителите и сътрудниците на LANZA по отношение на дейностите, извършвани при изпълнение на техните задължения и отговорности, трябва да се характеризират с максимална справедливост, прозрачност и обективност.
За операциите, които имат особено влияние върху отношенията с контрагентите, трябва да е възможно да се провери процесът на вземане на решения, оторизиране и изпълнение, и по-специално да се проследи и идентифицира кой е разрешил, извършил, регистрирал и проверил операцията.
По-специално, счетоводните операции трябва да бъдат правилно записани в съответствие с критериите, посочени в закона и счетоводните принципи.
 
Ефективност, ефикасност и икономичност
Във всяка своя дейност адресатите се задължават да използват най-съвременните стандарти за качество, като се стремят към ефикасност и ефективност на действията си, както и към икономичност на управлението.

2. КРИТЕРИИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Адресатите на Етичния кодекс трябва да спазват следните правила за поведение:
 
2.1 Взаимоотношения със служители и/или сътрудници
 
2.1.1. Подбор на персонал
Оценката на персонала, който предстои да бъде нает, се извършва въз основа на съответствието на профилите на кандидатите спрямо очакванията и нуждите на дружеството, като се осигуряват равни възможности за всички заинтересовани лица.
Изискваната информация е строго свързана с проверката на аспектите, предвидени в професионалния и психо-поведенчески профил, като се зачитат неприкосновеността на личния живот и мнението на кандидата.
 
2.1.2. Установяване на трудово правоотношение
Персоналът се наема на редовни трудови договори.
При сключване на трудовото правоотношение, всеки служител получава точна информация за:
 • длъжностната характеристика и ролята, която трябва да се изпълнява;
 • елементите на нормативната уредба и заплащането, уредени в националния колективен трудов договор;
 • правила и процедури, които трябва да се прилагат, за да се избегнат възможните рискове за здравето, свързани с трудовата дейност;
 • съдържание на Етичния кодекс.
Тази информация се предоставя на служителя и/или сътрудника по такъв начин, че той да може да я разбере.
 
2.1.3. Защита на личните данни
Защитата на личните данни на служителите и/или сътрудниците се осигурява чрез прилагане на стандарти, определящи информацията, която компанията изисква от служителя и/или сътрудника, и начина, по който тя се обработва и съхранява.
Изключва се всякакво проучване на мислите, предпочитанията, личните вкусове и като цяло на личния живот на служителите и/или сътрудниците. Забранява се също така, освен в предвидените от закона случаи, личните данни на служителите и/или сътрудниците да се съобщават и/или разпространяват без предварителното съгласие на съответните лица.
 
2.1.4. Неприкосновеност и защита на личността
Фирма LANZA се ангажира да защитава моралния интегритет на служителите и/или сътрудниците, като гарантира правото на условия на труд, зачитащи личното достойнство. Поради тази причина тя защитава работниците от актове на физическо и/или психическо насилие и се противопоставя на всяко отношение или поведение, което е дискриминационно или вредно за личността и нейните убеждения.
Сексуалният тормоз не е позволен и трябва да се избягват поведение или разговори, които може да засегнат чувствителността на лицето.
 
2.1.5. Управление на персонала
Фирма LANZA избягва всякаква форма на дискриминация срещу своите служители и/или сътрудници.
В контекста на процесите на управление и развитие на персонала, както и на етапа на подбор, взетите решения се основават на съответствието между очакваните профили и профилите, притежавани от сътрудниците (напр. в случай на повишение или преместване) и/или на съображения по същество (напр. предоставяне на стимули въз основа на постигнатите резултати).
Достъпът до роли и длъжности също се определя с оглед на компетенциите и уменията.
Оценяването на служителите и/или сътрудниците се извършва по обширен начин с участието на ръководителите и, доколкото е възможно, на лицата, които са влезли във връзка с оценяваното лице. Всеки ръководител е длъжен да оползотворява максимално работното време на служителите и/или сътрудниците, като изисква труд в съответствие с техните задължения и плановете за организация на работата.
Фирма LANZA се задължава да включва служителите и/или сътрудниците в изпълнението на работата, включително чрез предоставяне на възможности за участие в обсъждания и решения, насочени към постигане на целите на компанията.
 
2.1.6. Безопасност и здраве
Фирма LANZA се задължава да разпространява и утвърждава, включително чрез превантивни мерки, култура на безопасност за работниците, като развива осъзнатостта на риска и насърчава отговорното поведение на всички служители и/или сътрудници.
Целта на LANZA е да защитава своите човешки ресурси, имущество и финанси, като търси необходимите синергии не само в рамките на компанията, но и с доставчиците, дружествата и клиентите, участващи в нейните дейности.
 
2.1.7. Задължения на служителите и/или сътрудниците
Служителите и/или сътрудниците трябва да действат лоялно, за да изпълняват задълженията си по трудовия договор и разпоредбите на Етичния кодекс, като гарантират, че изискуемите услуги са предоставени, и трябва също така да са запознати със и да прилагат разпоредбите на политиките за информационна сигурност на дружеството, за да гарантират целостта, поверителността и наличността на информацията.
Служителите и/или сътрудниците на LANZA се задължават да пазят конфиденциална чувствителната информация, свързана с LANZA, независимо от начина, по който е придобита, независимо дали в писмена или устна форма.
Служителите и/или сътрудниците на LANZA са длъжни да предоставят пълна, прозрачна, разбираема и точна информация, така че в отношенията си с дружеството контрагентите да са в състояние да вземат независими решения при пълно познаване на съответните интереси, алтернативите и съответните последици. От всички, които представляват LANZA, се изисква по-специално да основават поведението си спрямо клиенти, потенциални клиенти, доставчици или бизнес партньори на принципите на максимална прозрачност и етичност.
От всички служители и/или сътрудници на фирма  LANZA се изисква да избягват ситуации, в които може да възникне конфликт на интереси, и да се въздържат от лично възползване от бизнес възможности, за които може да узнаят по време на изпълнение на задълженията си.
Всеки служител и/или сътрудник е длъжен да работи усърдно за защита на фирмените активи чрез отговорно поведение и в съответствие с оперативните процедури, изготвени за уреждане на тяхното използване.
По-специално, всеки служител и/или сътрудник трябва да избягва всякакво неправомерно използване на фирмените активи, което може да причини щети или намаляване на ефективността, или във всеки случай да е в противоречие с интересите на LANZA.
Що се отнася до информационните приложения, всеки служител и/или сътрудник е длъжен:
 • да спазва стриктно политиките за сигурност на компанията, за да не застрашава функционалността и защитата на информационните системи.
 • да не изпраща заплашителни и обидни съобщения по електронната поща, да не използва език от ниския стилов регистър, да не прави неуместни коментари, които може да причинят обида на лицето и/или да навредят на имиджа на компанията.;
 • да не сърфира в уебсайтове с неприлично и обидно съдържание.
 
 
2.2 Взаимоотношения с акционерите
 
2.2.1. Прозрачност спрямо пазара
Фирма LANZA преследва своята мисия, като осигурява пълна прозрачност на взетите решения; поради това тя се ангажира да прилага процедури, които да гарантират правилността и верността на корпоративните съобщения (финансови отчети, периодични доклади, информационни материали и др.). Цялата финансова комуникация на LANZA се отличава не само просто със спазване на законовите разпоредби, но и с разбираем език, изчерпателност, своевременност и симетричност на информацията за всички обикновени акционери.
 
2.2.2. Прозрачност спрямо акционерите
Фирма LANZA създава условия за информирано участие на акционерите във вземането на решения в рамките на тяхната компетентност.
 
2.2.3. Задължения на акционерите
Акционерите на фирма LANZA трябва да спазват Етичния кодекс и да зачитат всички съдържащи се в него принципи, като осигуряват усърдно и информирано участие в заседанията и дейностите на органите на дружеството.
 
 
2.3 Взаимоотношения с контрагентите
 
2.3.1. Обработване на информацията
Информацията на контрагентите, се обработва от фирма LANZA при пълно зачитане на поверителността и неприкосновеността на личните данни на съответните лица. За тази цел се прилагат и постоянно се актуализират специални политики и процедури за защита на информацията. По-специално фирма LANZA: 
 • осигурява организация за обработка на информацията, която гарантира правилното разделение на ролите и отговорностите;
 • класифицира информацията според нарастващи нива на критичност и приема подходящи контрамерки на всеки етап от обработка;
 • задължава трети страни, участващи в обработката на информация, да подписват споразумения за конфиденциалност.
 
2.3.2. Подаръци и облаги
Не е разрешено да се предлага или приема каквато и да е форма на подарък, която би могла да се тълкува като надхвърляща нормалната търговска практика или учтивост или, във всеки случай, имаща за цел да повлияе на нормалния ход на бизнес отношенията или да се получи благоприятно третиране при извършването на каквато и да е дейност, свързана с LANZA. Следователно подаръците и проявите на учтивост са разрешени само ако са на скромна стойност или във всеки случай са от такова естество, че да не компрометират почтеността или репутацията на LANZA.
Следва да се отбележи, че под подарък се разбира всякакъв вид облага (отстъпки от предлаганите услуги, обещание за работа и т.н.).
 
2.3.3. Договори и съобщения до клиентите
Договорите с клиентите на LANZA  и като цяло цялата комуникация със същите трябва да бъдат:
 • ясни и прости, формулирани на език, който е възможно най-близък до обичайно използвания;
 • да съответстват на изискванията на действащите разпоредби, без да се прибягва до уклончиви или по друг начин нелоялни практики;
 • пълни, така че да не се пропуска нито един елемент от значение за решението на клиента.
 
2.3.4. Поведение по отношение на клиентите
Стилът на поведение на фирма LANZA към нейните клиенти се характеризира с услужливост, уважение и учтивост и, при еднакви технически и търговски условия, с безпристрастно отношение, с оглед на отношения на сътрудничество и висок професионализъм. Освен това LANZA ще се стреми да ограничи формалностите, които да изисква от клиентите си, и да прилага опростени, сигурни и, когато е възможно - компютъризирани и безплатни процедури за плащане.

2.3.5. Избор на доставчик
Процесите на закупуване се основават на стремежа за постигане на максимално конкурентно предимство за LANZA и на предоставянето на равни възможности на всеки доставчик при равни технически и качествени изисквания; те се основават и на преддоговорно и договорно поведение, което се осъществява с оглед на задължителна взаимна лоялност, прозрачност и сътрудничество.
По-специално, когато прави избор между конкуриращи се доставчици, фирма LANZA оценява безпристрастно елементите за вземане на решение с цел да предостави на клиентите си най-доброто решение и оптимални компетенции както в качествено, така и във финансово отношение.
 
2.3.6. Използване на софтуерни продукти на други фирми
Италианското законодателство защитава софтуера със специални закони, съобразени с технологичното развитие и директивите на Европейския съюз, които предвиждат наказателни и административни санкции за нарушителите на тези закони.
По-специално, използването на копия и незаконното дублиране на софтуер представлява престъпление, което би имало сериозни последици за LANZA и нейните контрагенти, не на последно място по отношение на имиджа на дружеството.
Нещо повече, действащото законодателство предвижда решителни действия и административни санкции и глоби за тези, които закупуват неоригинален софтуер.
При тези условия и въз основа на действащите в момента разпоредби фирма LANZA се задължава винаги да използва/доставя оригинални софтуерни продукти или оторизирани копия, особено ако това са продукти на трети страни, необходими за изпълнението на конкретно решение.
Такива продукти трябва да бъдат придружени от потребителски лиценз.

3. ПРИЛАГАНЕ И КОНТРОЛ

3.1 Прилагане и валидност на Етичния кодекс
Механизмите за приемане, управление и вътрешен контрол на прилагането на Етичния кодекс имат за цел да интегрират стратегиите, политиките и процедурите на компанията с общите етични принципи и ценности, както и да допринасят за проверката и контролирането на съответствието на действията и поведението спрямо общите етични стандарти.
Етичният кодекс е публикуван в компанията на достъпно за всички място (табло за обяви) и на уебсайта на LANZA (www.ladetergenza.com). Във всеки случай се предполага, че всички адресати на Кодекса са запознати с неговите принципи.
Етичният кодекс се довежда до знанието и на всички контрагенти и във всеки случай на всички, с които LANZA има бизнес отношения.
Ценностите и принципите, които LANZA възнамерява да утвърди чрез Етичния кодекс, ще бъдат включени в дейностите по обучение, насочени към създаване на консенсус относно съдържанието на Етичния кодекс, като също така се предоставят инструменти за осъзнаване и опознаване на механизмите и процедурите за превръщане на етичните принципи в поведение, което да бъде възприето в ежедневните дейности.
 
3.5 Санкции
Нарушаването на Етичния кодекс представлява неизпълнение на договорните задължения, произтичащи от трудовото правоотношение или професионалното сътрудничество, както и на задълженията, произтичащи от самостоятелна заетост, договори за доставки и други договорни отношения, сключени от трети страни с LANZA, с всички произтичащи от това правни и договорни последици.
 
По-специално, в случай на нарушение на гореспоменатите правила се прилагат всички законови, договорни и фирмени разпоредби, както и разпоредбите, съдържащи се в Модела за организация, управление и контрол, приет съгласно италиански Законодателен декрет № 231/2001, по отношение на разпоредбите, съдържащи се в настоящия Етичен кодекс, целящи предотвратяване на извършването на престъпленията, посочени в гореспоменатия Законодателен декрет.
ОБРАЗЕЦ 231

Образец 231 е организационен и управленски модел, който позволява на предприятията да бъдат освободени от отговорност за престъпления, извършени от отделни служители. Образец 231 произтича от Законодателен декрет 231 от 2001 г., който посочва отговорността на организациите и дружествата във връзка с престъпления, извършени или с опит да бъдат извършени в интерес или в полза на дружеството и/или служителите.
Изтегляне на Образец 231 .pdf
предишен: Мисия
LaDetergenza: contattaci
Поискай неангажираща оферта Екипът ни от специалисти ще ти предостави преференциални оферти Свържи се с нас