Информация за обработка на лични данни

Информация за обработката на лични данни по смисъла на чл. 13 на Регламент 679/2016 на ЕС

СЪВМЕСТНИ АДМИНИСТРАТОРИ НА ДАННИ
Съвместните администратори на данни са дружествата Lanza Commercio Detergenza S.a.p.a. di Lanza - P&B Soc. semplice и Pulito & Bello S.r.l. в лицето на техните временно изпълняващи длъжността законни представители - всички със седалище и адрес на управление в 37030 - Colognola ai Colli (VR), via Colomba n. 50. Може да се свържете със съвместните администратори по електронна поща на адрес amministrazione@ladetergenza.com или на телефон 04561550993. Вътрешното споразумение на съвместно администриране е на разположение при поискване, което трябва да бъде направено в писмен вид на електронен адрес amministrazione@ladetergenza.com

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ
Обработваните от съвместните администратори лични данни се предоставят директно от субекта на данните по смисъла на чл. 13 на ОРЗД (GDPR).

ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪХРАНЕНИЕТО НА ДАННИТЕ
 
ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДАННИТЕ ДАННИ, ОБЕКТ НА ОБРАБОТКА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
A Правилно функциониране на уебсайта и получаване на анонимна статистическа информация за целите на правилното функциониране на уебсайта. Обработката е необходима за преследване на легитимния интерес на администратора на данни. Невъзможност за използване на уебсайта. Данни за сърфиране като IP адреси, имена на домейни, URI адреси, параметри, свързани с операционната система и информационната  среда на потребителя. Тези данни се изтриват веднага след обработката им.
B Абонамент за информационен бюлетин Съгласие на субекта на данните. Обработката на данни не е задължителна. Непредоставянето на съгласие ще доведе единствено до невъзможност за финализиране на абонамента ви за бюлетина. Общи лични, идентификационни данни и данни за контакт: имейл адрес; име и фамилия. 10 години след даване на съгласието, освен ако не бъде оттеглено.
C Регистрация в уебсайта за създаване на акаунт за искане на оферти или за извършване на онлайн покупки. Сключване и изпълнение на съществуващия договор между съвместните администратори и субекта на данните, както и изпълнение на преддоговорни мерки, предприети по искане на субекта на данните.
Изпълнение на задължения, произтичащи от национални и/или общностни разпоредби (включително тези, предвидени в правната, данъчната и счетоводната сфера), или дадени от органи, легитимирани за това със закон.
Необходимост от изпълнение на договора или преддоговорните мерки Непредоставянето на исканите данни води до неизпълнение на самия договор, до невъзможност за изпълнение на правните задължения и до невъзможност за предоставяне на исканите услуги, както и до невъзможност за прилагане на преддоговорни мерки.

Дори по време на изпълнението на договора или предоставянето на услуги от Ваша страна обаче искането за заличаване на данни, необходими за изпълнението на задълженията, произтичащи от договора и закона, или отказът да предоставите такива данни, обуславя невъзможността за продължаване на изпълнението на самия договор, както и евентуалното неизпълнение на задължения, наложени от данъчни или административни разпоредби (в този случай съвместните администратори си запазват всички права).
Общи лични, идентификационни данни и данни за контакт: име и фамилия, име на фирмата, имейл адрес, телефонен номер, седалище или местоживеене, данъчен адрес, данъчен номер и/или номер по ДДС, SdI код, IP адрес, сертифицирана електронна поща, банкови и застрахователни данни 10 години от момента на последната услуга, освен ако законът не позволява по-дълъг период на съхранение.


MЕТОДИ ЗА ОБРАБОТКА И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ
За да се изпълнят гореспоменатите цели, вашите лични данни може да бъдат обработвани от служители и сътрудници на съвместните администратори, които са специално упълномощени за това.
В съответствие с разпоредбите на закона за обработване на лични данни съвместните администратори могат да назначат външни обработващи лични данни, които да обработват данните от тяхно име, включително:
 • лица, специалисти, дружества, асоциации, професионални кантори или във всеки случай субекти, предоставящи услуги или помощ и консултантски дейности или доставящи услуги на Дружеството, по-специално, но не само по отношение на въпроси, свързани с технологиите, счетоводството, администрацията, информационните технологии, данъчните и финансовите въпроси, безопасността на работното място, както и субекти, свързани с тях, за използване на свързани ИТ услуги.
Вашите данни могат също така да бъдат предадени на лица и органи, когато това е необходимо за изпълнението на услугата, на лица и органи, чието право на достъп до лични данни е признато от разпоредбите на закона или подзаконовите нормативни актове или от разпоредбите, издадени от органи, оправомощени за това със закон; на кредитни институции, банки, пощи, застрахователни дружества или брокери; на спедитори и превозвачи; на правни консултанти.
Списъкът с имената на субектите, на които са били или могат да бъдат съобщени вашите лични данни, е достъпен при поискване от ваша страна по електронна поща на адрес amministrazione@ladetergenza.com.
Моля, обърнете внимание, че за изпълнението на горепосочения договор съвместните администратори могат да използват ИТ услуги, върху които нямат пряк контрол и които се квалифицират като автономни администратори на данни. Списъкът на тези субекти също може да се поиска на адрес amministrazione@ladetergenza.com. 

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ, ПРОФИЛИРАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Личните данни на Субекта на данните се съхраняват в хартиени, компютърни и електронни архиви, намиращи се в държави, в които се прилага ОРЗД. Данните няма да бъдат предавани извън Европейския съюз и в никакъв случай на субекти, за които не се прилага ОРЗД съгласно член 3 от същия.
Обработените данни няма да бъдат обект на разпространение или на какъвто и да е автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ
Субектът на данни, както е предвидено в членове 15-21 от ОРЗД, може да упражни следните права
 1. Право на достъп: да получите от съвместните администратори на данни достъп до вашите лични данни и до свързаната с тях информация, както и информация за целите на обработването, категориите лични данни, получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, и периода на съхранение;
 2. да получите копие от личните данни, които са в процес на обработване: в този случай съвместните администратори на данни може да Ви наложат такса, основана на административните разходи;
 3. да получите информация за прилаганата логика, в случай че личните данни се обработват с електронни средства, и винаги да имате възможност да общувате с физическо лице, упълномощено от съвместните администратори на данни да обработва даннитеi; 
 4. Право на коригиране:  получаване на коригиране на неточни данни или допълване на непълни данни; 
 5. Право на ограничаване на обработването: да постигнете ограничаване на обработването на собствените си данни, когато е налице една от следните хипотези, предвидени в член 18 от ОРЗД: а. субектът на данни съобщава за неточност на личните данни за срока, необходим на съвместните администратори на данни да проверят точността на личните данни; б. обработването е незаконно и субектът на данни възразява срещу изтриването на личните данни, като вместо това иска ограничаване на тяхното използване; в. въпреки че съвместните администратори на данни вече не се нуждаят от личните данни, личните данни са необходими за установяването, упражняването или защитата на дадено право пред съда; г. субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно точка 6), в очакване на проверка дали законните основания на администратора на данни имат предимство пред тези на субекта на данните.
 6. Право на възражение: право на възражение на законно основание срещу обработването на лични данни, свързани с него/нея, когато обработването е необходимо за целите на преследването на законните интереси на съвместните администратори или на трета страна, освен ако съвместните администратори не представят доказателства за убедителни законни основания, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните, или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред; 
 7. Право на оттегляне: право на оттегляне на съгласието, дадено в настоящата декларация, за обработване на лични данни, считани за специални по смисъла на чл. 9 или чл. 10 от ОРЗД, за които съвместните администратори могат да узнаят по време на изпълнението на договора: оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето; 
 8. Право на изтриване (т.нар. право на забрава) - постигане на изтриване на лични данни, когато те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; в случай на оттегляне на съгласието, освен ако няма друго правно основание за обработване; в случай на възражение срещу обработването съгласно член 21, освен ако не съществуват първостепенни законни причини. Това право престава да съществува, ако е налице някое от изключенията, посочени в параграф 3 на чл.17;
 9. Право на преносимост на данните: правото да се поискат и получат лични данни, предадени в структуриран, пригоден за машинно четене формат, от съвместните администратори на данни, също и за целите на предаването на тези данни на друг администратор на данни.
 10. Право на жалба: право да подадете жалба до надзорния орган (Орган - гарант за защита на личните данни www.garanteprivacy.it), ако смятате, че личните ви данни не са били обработени в съответствие с действащото законодателство.

НАЧИН НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА
Можете да упражните правата си чрез писмено искане, изпратено с препоръчано писмо или по електронна поща на горепосочените адреси. Независимо от разпоредбите на споразумението за съвместно администриране, субектът на данните може да упражни правата си съгласно настоящия регламент срещу и по отношение на всеки администратор на данни в съответствие с член 26, параграф 3 от ОРЗД.


 
Съвместни администратори на данни
Lanza Commercio Detergenza S.a.p.a. di Lanza – P&B Soc. semplice 
Pulito & Bello S.r.l.