Katalog
 • Make-up
 • Perfumeria
 • Twarz i ciało
 • Opakowania prezentowe
 • Środki do prania
 • Higiena osobista
 • Bazar
 • Czyszczenie domu
 • Profesjonalny make-up
 • Kosmetyczki i fryzjerzy
 • Apteka
 • Zwierzęta
 • Skarpety i bielizna
Wyniki wyszukiwania: 0 Znalezione wyniki

Kodeks etyczny

ZASADY I WARTOŚCI ETYCZNE INSPIRUJĄCE KULTURĘ I POSTĘPOWANIE FIRMY

Zatwierdzone przez Zarząd spółki LANZA COMMERCIO DETERGENZA S.A.P.A. w dniu 15 maja 2017 r.

DEFINICJE

W kodeksie etycznym: 
 • LANZA oznacza LANZA COMMERCIO DETERGENZA S.A.P.A.; 
 • Adresaci to pracownicy, współpracownicy i partnerzy LANZA, a także wszyscy ci, którzy pracują w LANZA, aby osiągnąć cele firmy; 
 • Rozmówcy to nasi klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi, a także, bardziej ogólnie, wszystkie kategorie osób, grup lub instytucji, których wkład jest wymagany do realizacji misji LANZA.

WPROWADZENIE

Kodeks wyraża etyczne zobowiązania i odpowiedzialność w prowadzeniu działalności gospodarczej spółki LANZA. Kodeks etyczny w biznesie jest zbiorem zasad i reguł, których przestrzeganie przez Adresatów ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania, niezawodności i reputacji marki LANZA, stanowiąc decydujący atut sukcesu firmy.
Kodeks etyczny ma na celu zadbanie o to, aby działalność, postępowanie, metody pracy i relacje firmy LANZA, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne charakteryzowały się uczciwością, rzetelnością i przejrzystością.
Adresaci kodeksu etycznego są zobowiązani do zapoznania się z jego treścią i przyczyniania się do jego wdrażania i doskonalenia; jeśli naruszają jego zasady, niszczą stosunek zaufania z firmą.


Historia
Firma została założona w 1993 roku w celu prowadzenia handlu hurtowego i detalicznego produktami i artykułami do higieny osobistej, środkami czystości i detergentami, perfumami, artykułami gospodarstwa domowego, produktami i artykułami elektrycznymi i elektronicznymi, artykułami spożywczymi i innymi drobnymi przedmiotami. Z biegiem lat firma rozszerzyła obszar działalności i w chwili obecnej zajmuje się:
 • handlem hurtowym i detalicznym, prowadzonym we wszystkich formach, w tym e-commerce, import i eksport, wszystkich produktów wymienionych w tabelach towarów spożywczych i nieżywnościowych, również sprzedaż gazet, czasopism, kwiatów, roślin, nasion i produktów dla rolnictwa, telefonów i kart telefonicznych
 • bezpośrednia produkcja lub za pośrednictwem firm zewnętrznych wszystkich produktów, którymi spółka handluje; 
 • sprzedaż soli i tytoniu oraz innych towarów monopolowych; 
 • handel hurtowy i detaliczny produktami parafarmaceutycznymi i farmaceutycznymi, w przypadkach i w sposób dozwolony przez prawo; 
 • dostarczanie żywności i napojów, zarządzanie obiektami publicznymi, takimi jak bary, kawiarnie, restauracje, trattorie, pizzerie, piekarnie, sklepy z kanapkami, lodziarnie i tym podobne;
 • zarządzanie salami tanecznymi, dyskotekami, salonami gier oraz miejscami wypoczynku i rekreacji; 
 • doradztwo techniczne, handlowe i organizacyjne, w przypadkach i w zakresie dozwolonym przez prawo;
 • usługi przetwarzania danych; 
 • obsługa stacji paliw wszelkiego typu i rodzaju, benzynowych, oleju napędowego do pojazdów silnikowych i LPG, w tym automatycznych lub samoobsługowych, z obsługą dzienną i nocną oraz ręcznych, automatycznych i półautomatycznych myjni samochodowych.

Misja
Chcemy chronić sprzedawcę detalicznego, gwarantując mu kompletne i stałe dostawy tego, czego konsument potrzebuje w zakresie chemii gospodarczej. Zapewniamy szkolenia i kompleksowe usługi przynoszące realne i bieżące korzyści. Nasi wyspecjalizowani pracownicy są w stanie wesprzeć każdy kanał. 

Przejrzystość
Wierzymy, że przejrzystość czyni nas bardziej godnymi zaufania i pozwala nam budować silniejsze relacje z naszymi pracownikami, klientami i dostawcami. 

Odpowiedzialność indywidualna
Od zawsze wierzymy, że podstawą dobrej pracy jest indywidualna odpowiedzialność, możliwość wspólnego rozwoju i bycie aktywną częścią coraz bardziej wymagających projektów

Praca zespołowa
Wierzymy w pracę zespołową, podstawową wartość dla osiągnięcia każdego udanego celu, mającą na celu maksymalizację kreatywności, promowanie różnorodności i indywidualnego rozwoju.

1. ZASADY OGÓLNE

Adresaci kodeksu etycznego muszą przestrzegać następujących wytycznych:

Bezstronność
W sytuacjach mających wpływ na decyzje klientów, w zarządzaniu pracownikami lub organizacji pracy, w wyborze i zarządzaniu dostawcami, w relacjach z otaczającą społecznością i reprezentującymi ją instytucjami, LANZA zobowiązuje się do unikania jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, stan zdrowia, rasę, narodowość, poglądy polityczne i przekonania religijne swoich rozmówców. 

Zgodność z prawem
W toku swojej działalności zawodowej pracownicy lub współpracownicy LANZA zobowiązani są do starannego przestrzegania nie tylko kodeksu etycznego, ale również przepisów prawa i regulacji obowiązujących we wszystkich krajach, w których LANZA prowadzi swoją działalność. W żadnym wypadku dążenie do realizacji interesów firmy LANZA nie może usprawiedliwiać nieuczciwego postępowania. 

Uczciwość w przypadku potencjalnego konfiltu interesów
Prowadząc jakąkolwiek działalność biznesową, adresaci Kodeksu etycznego zobowiązują się do unikania sytuacji, w których zaangażowane osoby są lub mogą sprawiać wrażenie, że są w konflikcie interesów z firmą LANZA; rozumie się przez to każdy przypadek, w którym współpracownik realizuje interes inny niż misja firmy lub czerpie osobiste korzyści z możliwości biznesowych firmy.

Poufność
LANZA zobowiązuje się do zapewnienia poufności posiadanych informacji oraz do powstrzymania się od poszukiwania informacji poufnych, chyba że jest to wyraźnie i świadomie dozwolone oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto pracownicy LANZA są zobowiązani do niewykorzystywania informacji poufnych do celów niezwiązanych z wykonywaniem swoich obowiązków. 

Zwiększanie wartości inwestycji kapitałowych
LANZA dąży do tego, aby wyniki ekonomiczne działalności chroniły i zwiększały wartość przedsiębiorstwa.

Wartość zasobów ludzkich
Pracownicy i kontrahenci firmy LANZA są niezbędnym czynnikiem jej sukcesu. Z tego powodu LANZA chroni i promuje wartość ludzi w celu poprawy i zwiększenia konkurencyjności umiejętności posiadanych przez każdego pracownika. LANZA dokłada wszelkich starań, aby zarządzanie było prowadzone w sposób uczciwy i sprawiedliwy, unikając nadużyć. W szczególności LANZA dąży do tego, aby zarządzanie nie godziło w dobro pracowników.   
 
Nietykalność osobista
LANZA zobowiązuje się do zapewnienia swoim pracownikom nietykalności fizycznej i moralnej, warunków pracy szanujących godność osobistą oraz bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Z tego powodu nie będą tolerowane prośby lub groźby mające na celu nakłonienie ludzi do działania wbrew prawu i kodeksowi etycznemu lub do zachowywania się w sposób szkodliwy dla ich moralnych i osobistych przekonań i preferencji.  

Uczciwość i sprawiedliwość w umowach
Umowy i zadania muszą być wykonywane zgodnie ze świadomymi ustaleniami stron. Osoby działające w imieniu i na rzecz firmy LANZA nie mogą wykorzystywać luk w umowach lub nieprzewidzianych zdarzeń do renegocjacji umowy wyłącznie w celu wykorzystania pozycji zależności lub słabości, w jakiej znalazła się druga strona.  

Jakość usług i produktów
LANZA ukierunkowuje swoje działania na zadowolenie i ochronę swoich klientów poprzez wysłuchiwanie próśb, które mogą prowadzić do poprawy jakości usług. Z tego powodu LANZA koncentruje swoje działania badawczo-rozwojowe na wysokich standardach jakości i ciągłości swoich usług.

Uczciwa konkurencja
LANZA zamierza chronić wartość uczciwej konkurencji i zobowiązuje się do powstrzymania się od zmowy, drapieżnych i nieuczciwych zachowań.  
 
Przejrzystość działań
Wszystkie działania, operacje, transakcje i ogólnie postępowanie pracowników i współpracowników LANZA w odniesieniu do działań wykonywanych w ramach ich obowiązków i odpowiedzialności muszą charakteryzować się uczciwością, przejrzystością i obiektywizmem.
W przypadku operacji, które mają szczególny wpływ na relacje z rozmówcami, musi istnieć możliwość zweryfikowania procesu decyzyjnego, autoryzacji i realizacji, a w szczególności prześledzenia i zidentyfikowania, kto autoryzował, wykonał, zarejestrował i zweryfikował operację. W szczególności operacje księgowe muszą być prawidłowo rejestrowane zgodnie z kryteriami wskazanymi przez prawo i zasady rachunkowości
 
Efektywność, skuteczność i opłacalność
Adresaci zobowiązują się do stosowania najnowocześniejszych standardów jakości w każdej działalności, mając na celu efektywność i skuteczność swoich działań oraz opłacalność zarządzania.

2. KRYTERIA POSTĘPOWANIA

Adresaci kodeksu etycznego muszą przestrzegać kryteriów postępowania określonych poniżej:

 
2.1 Relacje z pracownikami lub współpracownikami
 
2.1.1. Dobór pracowników
Ocena pracownika, który ma zostać zatrudniony, jest przeprowadzana na podstawie zgodności profilu kandydata z oczekiwanymi i potrzebami firmy, zgodnie z zasadą równych szans dla wszystkich zainteresowanych osób.
Wymagane informacje są ściśle związane z weryfikacją aspektów przewidzianych w profilu zawodowym i psycho-adaptacyjnym, z poszanowaniem prywatności i opinii kandydata.

2.1.2. Nawiązanie stosunku pracy
Pracownicy są zatrudniani na podstawie umowy o pracę.
Po nawiązaniu stosunku pracy każdy pracownik otrzymuje dokładne informacje na temat:
 • charakterystyki funkcji i roli, jaką ma pełnić;
 • zasad pracy i wynagrodzenia, zgodnie z krajowym układem zbiorowym pracy;
 • zasad i procedur, które należy przyjąć w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń dla zdrowia związanych z wykonywaną pracą;
 • treści kodeksu etycznego.
Informacje te są przedstawiane pracownikowi lub współpracownikowi w taki sposób, aby mógł je zrozumieć.

2.1.3. Ochrona prywatności
Prywatność pracowników lub współpracowników jest chroniona poprzez przyjęcie standardów określających informacje, których firma wymaga od pracownika lub współpracownika oraz odpowiednie metody przetwarzania i przechowywania.
Jakiekolwiek rozpatrywanie pomysłów, preferencji, osobistych upodobań i ogólnie życia prywatnego pracowników lub współpracowników jest wykluczone. Zabronione jest również, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, przekazywanie lub rozpowszechnianie danych osobowych pracowników lub współpracowników bez uprzedniej zgody zainteresowanych osób.

2.1.4. Uczciwość i ochrona dobra osobistego
LANZA zobowiązuje się do ochrony godności moralnej swoich pracowników lub współpracowników, gwarantując im prawo do warunków pracy szanujących godność osobistą. Z tego powodu chroni pracowników przed aktami przemocy fizycznej lub psychicznej i sprzeciwia się wszelkim postawom lub zachowaniom dyskryminującym lub szkodliwym dla danej osoby i jej przekonań.
Nie jest dozwolone molestowanie seksualne i należy unikać zachowań lub wypowiedzi, które mogą obrażać wrażliwość danej osoby.

2.1.5. Zarządzanie pracownikami
LANZA unika wszelkich form dyskryminacji swoich pracowników lub współpracowników.
W procesach zarządzania pracownikami i ich rozwojem, a także w procesie selekcji, podejmowane decyzje opierają się na zgodności między wymaganymi profilami a profilami posiadanymi przez pracowników (np. w przypadku awansu lub przeniesienia) lub na względach merytorycznych (np. przydział zachęt w oparciu o osiągnięte wyniki).
Dostęp do ról i stanowisk jest również określany z uwzględnieniem kompetencji i umiejętności.
Ocena pracowników lub współpracowników jest przeprowadzana w szerokim zakresie z udziałem kierowników i, w miarę możliwości, osób, które nawiązały relacje z ocenianą osobą. Każdy menedżer jest zobowiązany do maksymalnego wykorzystania czasu pracy pracowników lub współpracowników poprzez wymaganie od nich wydajności zgodnej z ich obowiązkami i planami organizacji pracy.
LANZA zobowiązuje się do angażowania pracowników lub współpracowników w wykonywanie ich pracy, również poprzez zapewnienie możliwości udziału w dyskusjach i decyzjach wpływających na osiągnięcie celów firmy.

2.1.6. Zdrowie i bezpieczeństwo
LANZA zobowiązuje się do rozpowszechniania i umacniania, również za pomocą środków zapobiegawczych, kultury bezpieczeństwa pracowników, rozwijania świadomości ryzyka i promowania odpowiedzialnego zachowania ze strony wszystkich pracowników lub współpracowników.
Celem LANZA jest ochrona zasobów ludzkich, aktywów i zasobów finansowych, poszukiwanie niezbędnych synergii nie tylko w ramach spółek, ale także z dostawcami, firmami i klientami zaangażowanymi w jej działalność.

2.1.7. Obowiązki pracowników lub współpracowników
Pracownicy lub współpracownicy muszą działać lojalnie w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy o pracę i postanowień kodeksu etycznego, zapewniając świadczenie wymaganych usług, a także muszą znać i wdrażać postanowienia polityki bezpieczeństwa informacji firmy w celu zagwarantowania integralności, poufności i dostępności informacji.
Pracownicy lub współpracownicy LANZA zobowiązują się do zachowania poufności informacji wrażliwych dotyczących LANZA, niezależnie od sposobu ich pozyskania, w formie pisemnej lub ustnej.
Pracownicy lub współpracownicy LANZA są zobowiązani do dostarczania kompletnych, przejrzystych, zrozumiałych i dokładnych informacji, tak aby w kontaktach ze spółką rozmówcy byli w stanie podejmować niezależne decyzje z pełną świadomością zaangażowanych interesów, alternatyw i odpowiednich konsekwencji. W szczególności wszystkie osoby reprezentujące firmę LANZA są zobowiązane do postępowania wobec klientów, potencjalnych klientów, dostawców lub partnerów biznesowych w oparciu o zasady maksymalnej przejrzystości i etyki.
Wszyscy pracownicy lub współpracownicy LANZA są zobowiązani do unikania sytuacji, w których może dojść do konfliktu interesów oraz do powstrzymania się od czerpania osobistych korzyści z możliwości biznesowych, o których dowiedzieli się w trakcie wykonywania swoich obowiązków.
Każdy pracownik lub współpracownik jest zobowiązany do starannej pracy w celu ochrony aktywów firmy poprzez odpowiedzialne zachowanie i zgodnie z procedurami operacyjnymi opracowanymi w celu uregulowania ich wykorzystania.
W szczególności każdy pracownik lub współpracownik musi unikać niewłaściwego korzystania z własności firmy, które mogłoby spowodować szkody lub zmniejszenie wydajności, a w każdym razie byłoby sprzeczne z interesami LANZA.
W odniesieniu do aplikacji informatycznych każdy pracownik lub współpracownik jest zobowiązany do:
 • skrupulatnego przestrzegania postanowień polityki bezpieczeństwa firmy, aby nie narażać na szwank funkcjonalności i ochrony systemów informatycznych;
 • nie wysyłać wiadomości e-mail zawierających groźby i obelgi, nie używać wulgarnego języka, nie zamieszczać niestosownych komentarzy, które mogą obrażać osoby lub szkodzić wizerunkowi firmy;
 • nie surfować po stronach internetowych zawierających nieprzyzwoite i obraźliwe treści.
 
 
2.2 Relacje ze wspólnikami
 
2.2.1. Przejrzystość wobec rynku
LANZA realizuje swoją misję poprzez zapewnienie pełnej przejrzystości dokonywanych wyborów; w związku z tym zobowiązuje się do przyjęcia procedur gwarantujących dokładność i prawdziwość komunikacji zakładowej (sprawozdań finansowych, raportów okresowych, prospektów emisyjnych itp.) Wszystkie komunikaty finansowe LANZA charakteryzują się nie tylko zgodnością z przepisami prawa, ale także zrozumiałym językiem, pełnością informacji i terminowością w odniesieniu do wszystkich wspólników.
 
2.2.2. Przejrzystość wobec wspólników
LANZA stwarza warunki do świadomego udziału wspólników w podejmowaniu decyzji.

2.2.3. Obowiązki wspólników
Wspólnicy LANZA muszą przestrzegać kodeksu etycznego i wszystkich zawartych w nim zasad, a także systematycznie i świadomie uczestniczyć w spotkaniach i działaniach organów spółki.

 
2.3 Relacje z rozmówcami
 
2.3.1. Przetwarzanie informacji
Informacje od rozmówców są przetwarzane przez LANZA z pełnym poszanowaniem poufności i prywatności osób, których dotyczą. W tym celu są stosowane i stale aktualizowane szczegółowe zasady i procedury ochrony informacji. W szczególności LANZA:


 • definiuje organizację przetwarzania informacji, która zapewnia właściwe rozdzielenie ról i obowiązków;
 • klasyfikuje informacje według rosnących poziomów krytyczności i przyjmuje odpowiednie środki zaradcze na każdym etapie przetwarzania;
 • podpisuje ze stronami trzecimi zaangażowanymiw przetwarzanie informacji umowy o zachowaniu poufności.
 
2.3.2. Prezenty, upominki i korzyści
Zabrania się oferowania lub przyjmowania prezentów w jakiejkolwiek formie, które mogłyby być interpretowane jako wykraczające poza normalną praktykę biznesową lub uprzejmość, lub w jakimkolwiek przypadku mających na celu wywarcie wpływu na normalny przebieg negocjacji biznesowych lub uzyskanie korzystnego traktowania w prowadzeniu jakiejkolwiek działalności związanej z LANZA. Upominki i akty uprzejmości są zatem dozwolone tylko wtedy, gdy mają niewielką wartość lub w każdym razie taki charakter, aby nie narażać na szwank uczciwości lub reputacji LANZA.
Należy zauważyć, że podarunek jest rozumiany jako wszelkiego rodzaju korzyść (zniżki na oferowane usługi, obietnica oferty pracy itp.).

2.3.3. Umowy i komunikacja z klientami
Umowy zawierane z klientami LANZA oraz wszelkie komunikaty kierowane do nich muszą być:
 • jasne i proste, sformułowane w języku jak najbardziej zbliżonym do języka używanego na bieżąco;
 • zgodne z obowiązującymi przepisami, bez uciekania się do niejasnych lub nieuczciwych praktyk;
 • kompletne, aby nie pominąć żadnego elementu istotnego dla decyzji klienta.
 
2.3.4. Postępowanie wobec klientów
Postępowanie firmy LANZA wobec klientów charakteryzuje się chęcią pomocy, szacunkiem i uprzejmością oraz bezstronnym traktowaniem na równych warunkach technicznych i handlowych, z myślą o współpracy i wysoce profesjonalnych relacjach. Ponadto LANZA zobowiązuje się do ograniczenia formalności wymaganych od swoich klientów oraz do przyjęcia procedur płatności, które są uproszczone, bezpieczne i, w miarę możliwości, skomputeryzowane i bezpłatne.

2.3.5. Wybór dostawcy
Procesy zakupowe opierają się na dążeniu do uzyskania jak największej przewagi konkurencyjnej przez LANZA oraz na zapewnieniu równych szans wszystkim dostawcom, przy zachowaniu równych wymogów technicznych i jakościowych; opierają się one również na postępowaniu przed zawarciem umowy i w ramach umowy, opartym na wzajemnej lojalności, przejrzystości i współpracy.
W szczególności, dokonując wyboru między konkurującymi dostawcami, LANZA oceni czynniki decyzyjne w sposób bezstronny, mając na celu zapewnienie swoim klientom najlepszego rozwiązania i wiedzy zarówno pod względem jakościowym, jak i ekonomicznym.

2.3.6. Korzystanie z oprogramowania innych firm
Włoskie ustawodawstwo chroni oprogramowanie za pomocą specjalnych przepisów, zgodnie z ewolucją technologiczną i dyrektywami Unii Europejskiej, które przewidują sankcje karne i administracyjne dla tych, którzy naruszają te przepisy.
W szczególności korzystanie z kopii i nielegalne powielanie oprogramowania stanowi przestępstwo, które miałoby poważne konsekwencje dla LANZA i jej rozmówców, nie tylko pod względem wizerunku firmy.
Co więcej, obecne prawo przewiduje zdecydowane działania i kary administracyjne dla tych, którzy kupują nieoryginalne oprogramowanie.
W związku z powyższym i w oparciu o obowiązujące przepisy LANZA zobowiązuje się zawsze używać/dostarczać oryginalne oprogramowanie lub autoryzowane kopie, w szczególności, jeśli są to produkty innych firm wymagane do ukończenia określonego rozwiązania.
Takim produktom musi towarzyszyć licencja użytkownika.

3. WDROŻENIE I KONTROLA

3.1 Przyjęcie i obowiązywanie kodeksu etycznego
Mechanizmy przyjęcia, zarządzania i wewnętrznej kontroli stosowania kodeksu etycznego mają na celu integrację strategii, polityk i procedur firmy ze wspólnymi zasadami i wartościami etycznymi, a także sprawdzanie i kontrolowanie zgodności działań i zachowań ze wspólnymi standardami etycznymi. Kodeks etyczny jest umieszczony w firmie w miejscu dostępnym dla wszystkich (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej LANZA (www.ladetergenza.com). W każdym przypadku zakłada się, że wszyscy adresaci kodeksu są świadomi jego zasad. Kodeks etyczny jest również podawany do wiadomości wszystkich rozmówców i wszystkich tych, z którymi LANZA utrzymuje relacje biznesowe. Wartości i zasady, które LANZA zamierza utrwalić za pomocą kodeksu etycznego, zostaną uwzględnione w działaniach szkoleniowych, mających na celu rozpowszechnienie treści kodeksu etycznego, a także zapewnienie narzędzi uświadamiających i wiedzy na temat mechanizmów i procedur przekładania zasad etycznych na zachowanie, które należy przyjąć w codziennej działalności.   
 
3.5 Sankcje
Każde naruszenie kodeksu etycznego stanowi naruszenie zobowiązań umownych wynikających ze stosunku pracy lub współpracy zawodowej, a także zobowiązań wynikających z samozatrudnienia, dostaw i innych stosunków umownych zawartych przez osoby trzecie z LANZA, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami prawnymi i umownymi.   

W szczególności, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia wyżej wymienionych zasad, mają zastosowanie wszelkie przepisy prawne, umowne i firmowe, jak również postanowienia zawarte w Modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli przyjętym zgodnie z włoskim rozporządzeniem z mocą ustawy nr 231/2001, w odniesieniu do postanowień zawartych w kodeksie etycznym mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, o których mowa w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

MODEL 231

Model 231 to model organizacji i zarządzania, który pozwala na zwolnienie firm z odpowiedzialności za przestępstwa popełnione przez poszczególnych pracowników.  Model 231 wywodzi się z rozporządzenia z mocą ustawy nr 231 z 2001 r., które określa odpowiedzialność organizacji i spółek w odniesieniu do przestępstw popełnionych lub usiłowanych w interesie lub na korzyść spółki lub pracowników.
Pobierz model 231 .pdf
poprzedni: Misja
LaDetergenza: contattaci
Poproś o niezobowiązującą wycenę Nasi profesjonalni pracownicy przedstawią Ci najlepsze oferty Skontaktuj się z nami