Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE nr 679/2016

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorami danych są spółki Lanza Commercio Detergenza S.a.p.a. di Lanza - P&B Soc. semplice oraz Pulito & Bello S.r.l. w osobie tymczasowych przedstawicieli prawnych – obydwie spółki z siedzibą w 37030 - Colognola ai Colli (VR) przy ulicy Colomba nr 50. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem amministrazione@ladetergenza.com lub telefonicznie pod numerem 04561550993. Wewnętrzna umowa współzarządzania danymi przez obydwie spółki jest dostępna na pisemny wniosek przesłany na adres e-mail  amministrazione@ladetergenza.com

PRZEKAZYWANIE DANYCH
Dane osobowe przetwarzane przez administratora są przekazywane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 RODO.

CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA i CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH 
 
CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA KONSEKWENCJE NIEUDOSTĘPNIENIA DANYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETWARZANIU DANE, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM PRZETWARZANIA PRZECHOWYWANIE DANYCH
A Prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej oraz otrzymywanie anonimowych informacji statystycznych mających na celu prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. . Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Niemożność korzystania ze strony internetowej. Dane nawigacyjne, takie jak: adresy IP, nazwy domen; adresy notacji URI, parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika. Dane są usuwane natychmiast po przetworzeniu.
B Subskrypcja newslettera  Zgoda osoby zainteresowanej. Przetwarzanie danych jest opcjonalne. Jeśli zgoda nie zostanie wyrażona, subskrypcja biuletynu nie może zostać zakończona. Zwykłe dane osobowe, identyfikacyjne i kontaktowe: adres e-mail; imię i nazwisko. 10 lat od udzielenia zgody, o ile nie zostanie odwołana.
C Rejestracja na stronie internetowej w celu utworzenia konta do zamawiania ofert lub dokonywania zakupów online. Ustanowienie i wykonanie istniejącej umowy między administratorem a osobą, której dane dotyczą, a także wykonanie środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą. Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów krajowych lub wspólnotowych (w tym przewidzianych w dziedzinie prawa, podatków i rachunkowości) lub nałożonych przez organy uprawnione do tego na mocy prawa.  Konieczność wykonania umowy lub środków przedumownych. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwia wykonanie umowy, uniemożliwia wypełnienie zobowiązań prawnych i uniemożliwia świadczenie żądanych usług, a także uniemożliwia wdrożenie środków przedumownych.

Również w trakcie wykonywania umowy lub świadczenia usług przez użytkownika, żądanie usunięcia danych niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa lub odmowa podania takich danych determinuje niemożność kontynuowania samej umowy, a także ewentualne niewypełnienie obowiązków nałożonych przez przepisy podatkowe lub administracyjne (w takim przypadku administratorzy zastrzegają sobie wszelkie przysługujące im prawa)
Zwykłe dane osobowe, identyfikacyjne i kontaktowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, siedziba lub miejsce zamieszkania, rezydencja podatkowa, numer identyfikacji podatkowej lub numer VAT, kod SdI, adres IP, PEC, referencje bankowe i ubezpieczeniowe.
 
10 lat od czasu ostatniej usługi, chyba że prawo zezwala na dłuższy okres przechowywania.


METODY PRZETWARZANIA I KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH 
W celu realizacji wyżej wymienionych celów dane osobowe mogą być przetwarzane przez pracowników i współpracowników administratora, specjalnie do tego upoważnionych.
Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, administrator może powierzyć zewnętrznym podmiotom przetwarzanie danych w jego imieniu, w tym: :
 • osobom, specjalistom, firmom, stowarzyszeniom, profesjonalnym firmom lub podmiotom świadczącym usługi lub czynności pomocnicze i doradcze lub świadczące usługi na rzecz Spółki, ze szczególnym, ale nie wyłącznym odniesieniem do spraw dotyczących technologii, księgowości, administracji, technologii informatycznych, spraw podatkowych i finansowych, bezpieczeństwa w pracy, a także podmiotom z nimi związanymi w celu korzystania z powiązanych usług informatycznych.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom i organizacjom, gdy taka komunikacja jest niezbędna do wykonania usługi, podmiotom i organizacjom, których prawo dostępu do danych osobowych jest uznane na mocy przepisów prawa lub przepisów wykonawczych lub przepisów wydanych przez organy upoważnione do tego na mocy prawa; instytucjom kredytowym, bankom, urzędom pocztowym, firmom ubezpieczeniowym lub brokerom; spedytorom i przewoźnikom; doradcom prawnym. Lista nazw podmiotów, którym dane osobowe użytkownika zostały lub mogą zostać przekazane, jest dostępna na żądanie użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres amministrazione@ladetergenza.com.
Należy pamiętać, że w celu wykonania wyżej wymienionej umowy administratorzy mogą korzystać z usług informatycznych, nad którymi nie mają bezpośredniej kontroli i które kwalifikują się jako samodzielni Administratorzy Danych. Lista tych podmiotów jest również dostępna na stronie amministrazione@ladetergenza.com. 


PRZECHOWYWANIE DANYCH, PROFILOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH 
Dane osobowe podmiotu danych są przechowywane w archiwach papierowych, komputerowych i telematycznych zlokalizowanych w krajach, w których stosuje się RODO. Dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską ani w żadnym wypadku podmiotom, do których RODO nie ma zastosowania zgodnie z jego art. 3.
Przetwarzane dane nie będą podlegały rozpowszechnianiu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 15-21 RODO, może wykonywać przysługujące jej następujące prawa.
 1. Prawo dostępu: do uzyskania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i informacji z nimi związanych, a także wskazania celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, oraz okresu przechowywania;
 2. Do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu: w takim przypadku administrator danych może poprosić użytkownika o udział w wydatkach opartych na kosztach administracyjnych; 
 3. Uzyskać informacje dotyczące logiki stosowanej w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pomocą instrumentów elektronicznych i zawsze mieć możliwość skontaktowania się z osobą fizyczną upoważnioną przez administratora danych do przetwarzania danych;
 4. Prawo do sprostosowania: uzyskać sprostowanie niedokładnych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania: uzyskać ograniczenie przetwarzania swoich danych, gdy występuje jeden z następujących warunków przewidzianych w art. 18 RODO: a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje niedokładność danych osobowych, przez okres niezbędny administratorom danych do zweryfikowania dokładności danych osobowych; b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; c. mimo że administratorzy nie potrzebują już danych osobowych, są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z punktem 6), w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione powody administratora danych są nadrzędne wobec powodów osoby, której dane dotyczą. 
 6. Prawo do sprzeciwu: prawo do sprzeciwu z uzasadnionych przyczyn wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich, chyba że administrator jest w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 7. Prawo do cofnięcia zgody: prawo do odwołania zgody udzielonej w niniejszym oświadczeniu na przetwarzanie danych osobowych uznanych za szczególne na mocy art. 9 lub art. 10 RODO. 9 lub art. 10 RODO, o których administrator może się dowiedzieć w trakcie wykonywania umowy: cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;
 8. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) prawo do uzyskania usunięcia danych osobowych, gdy nie są one już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; w przypadku wycofania zgody, chyba że nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21, chyba że istnieją nadrzędne uzasadnione powody. Prawo to przestaje obowiązywać, jeśli ma zastosowanie jeden z wyjątków określonych w art. 17 ust. 3;
 9. Prawo do przenoszenia danych: prawo do żądania i otrzymania od administratora danych danych osobowych przekazanych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, również w celu przekazania takich danych innemu administratorowi danych  
 10. Prawo do wniesienia skargi:prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych www.garanteprivacy.it), jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

JAK WYKONYWAĆ SWOJE PRAWA
Użytkownik może wykonywać swoje prawa w drodze pisemnego wniosku przesłanego listem poleconym lub pocztą elektroniczną na powyższe adresy. Niezależnie od postanowień umowy o współzarządzanie uzytkownik może wykonywać swoje prawa wynikające z niniejszego rozporządzenia wobec i w odniesieniu do każdego administratora danych zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 3 RODO.   


 
Administratorzy danych
Lanza Commercio Detergenza S.a.p.a. di Lanza – P&B Soc. semplice 
Pulito & Bello S.r.l.