Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 13 din regulamentul ue nr. 679/2016

OPERATORI ASOCIAȚI DE DATE CU CARACTER PERSONAL 
Operatorii asociați pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt societățile Lanza Commercio Detergenza S.a.p.a. di Lanza – P&B Soc. semplice și Pulito & Bello S.r.l. prin persoana reprezentanților legali pro tempore – toate cu sediul social în 37030 – Colognola ai Colli (VR) în strada via Colomba n. 50. Operatorii asociați vor putea fi contactați prin e-mail la adresa  amministrazione@ladetergenza.com sau prin  telefon la numărul 04561550993. Acordul intern al operatorilor asociați este disponibil, după trimiterea unei cereri în formă scrisă la adresa de e-mail amministrazione@ladetergenza.com

FURNIZAREA DATELOR
Datele cu caracter personal prelucrate de operatorii asociați sunt furnizate direct de persoana vizată, în baza art. 13 GDPR.

SCOPUL PRELUCRĂRII. TEMEIUL JURIDIC ȘI DURATA PĂSTRĂRII DATELOR
 
SCOPUL PRELUCRĂRII  TEMEIUL  JURIDIC AL PRELUCRĂRII  CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII  DATELOR DATELE CARE FAC OBIECTUL PRELUCRĂRII  PĂSTRAREA DATELOR
A Funcționarea
corectă a website-ului și primirea 
informațiilor 
statistice 
anonime în scopul funcționării corecte a website-ului.
Prelucrarea este necesară 
pentru urmărirea interesului 
legitim al operatorului de date.
Imposibilitatea de
a beneficia de website.
Date de 
navigare, precum: adrese IP, nume de domenii; adrese de notație URI, parametri referitori la sistemul 
operativ și la mediul informatic al utilizatorului.
Aceste date sunt șterse după elaborare. 
B Înscrierea la newsletter  Consimțământul
persoanei vizate. 
Prelucrarea datelor 
este 
facultativă.
Refuzul furnizării consimțământului
implică în
mod exclusiv 
imposibilitatea
finalizării
înscrierii la 
newsletter.
Date cu
caracter personal comune, date de identificare
și de contact: adresa e-mail; prenume și 
nume de familie.
10 ani de la  acordarea
consimțământului, cu excepția 
revocării 
acestuia
C Înregistrarea
pe site-ul 
internet pentru 
crearea
unui cont pentru
a solicita
estimări de cost 
sau pentru
a efectua 
achiziții online.
Încheierea și 
executarea
contractului
existent între
operatorii asociați
și persoana vizată, 
precum și
executarea măsurilor 
precontractuale 
adoptate la cererea persoanei vizate. 
Îndeplinirea
obligațiilor
prevăzute de legislația 
națională și/sau 
comunitară (printre care cele prevăzute în domeniul juridic, fiscal și contabil), sau emise de Autoritățile abilitate în acest scop prin lege. 
Necesitatea executării
contractului sau
alte măsuri
precontractuale
Refuzarea
furnizării
datelor cerute
implică
imposibilitatea
încheierii
contractului
însuși,
implică
imposibilitatea
respectării
obligațiilor
legale
și împiedică
furnizarea
prestațiilor
solicitate,
precum și
imposibilitatea
de a 
pune în aplicare
măsurile
precontractuale.

Și în timpul
executării
contractului
sau prestației
din partea Dvs,
de altfel, 
cererea de
ștergere
a datelor
necesare
executării
obligațiilor
prevăzute de
contract sau de
lege,
adică refuzul
furnizării
acestora,
determină
imposibilitatea
de a continua
executarea
contractului însuși,
precum și
neconformitatea
cu obligațiile 
impuse de
legislația 
fiscală 
sau administrativă 
(caz în care
operatorii asociați
își rezervă toate
drepturile).
Date cu
caracter
personal
comune, de
identificare 
și de contact: prenume și
nume de
familie, denumirea
comercială, adresa
de e-mail,
număr de
telefon, sediu
social sau rezidența, domiciliul
fiscal, număr de identificare 
fiscală și/sau cod de înregistrare în scopuri de TVA, Cod destinatar SdI, adresa IP,
Poșta
Electronică Certificată, informații bancare și de asigurare
10 ani din momentul
ultimei
furnizări, cu excepția
cazului în
care legea
pemite o perioadă de păstrare
mai 
lungă


MODALITĂȚI DE PRELUCRARE ȘI CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru realizarea scopurilor de mai sus, datele Dvs. cu caracter personal vor putea fi prelucrate de angajații și colaboratorii operatorilor asociați, special autorizați în acest scop.
În conformitate cu prevederile legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal, operatorii asociați pot desemna Responsabili externi pentru prelucrarea datelor în numele lor, printre care:
 • persoane, profesioniști, societăți, asociații, firme profesioniste sau, oricum, persoane care prestează servicii sau activități de asistență și consultanță sau care furnizează servicii Societății, în special în ceea ce privește, dar nu exclusiv, aspectele legate de tehnologie, contabilitate, administrație, informatică, domeniul fiscal și financiar, securitatea la locul de muncă, precum și subiecți afiliați acestora pentru a beneficia de serviciile informatice conexe.
Datele Dvs. vor putea fi comunicate deopotrivă altor subiecți și entități când această comunicare este necesară pentru executarea prestației, subiecți și entități cărora posibilitatea de a avea acces la datele cu caracter personal le este recunoscută prin dispoziții legale sau o legislație secundară sau prin dispoziții emise de Autorități abilitate în acest scop prin lege; instituțiilor de credit, bancare, poștale, întreprinderi sau brokeri de asigurare; expeditori și transportatori; consultanți juridici. 
Lista nominală a subiecților cărora au fost sau vor putea fi comunicate datele Dvs. cu caracter personal, va fi la dispoziția Dvs., după trimiterea unei solicitări în acest sens prin e-mail la adresa amministrazione@ladetergenza.com.
Vă informăm că pentru executarea contractului mai sus amintit, operatorii asociați vor putea beneficia de servicii informatice asupra cărora nu dețin controlul direct și care se califică drept Operatori autonomi de prelucrare a datelor. Și lista acestor subiecți este disponibilă la adresa amministrazione@ladetergenza.com. 

PĂSTRAREA DATELOR, PROFILAREA ȘI DIVULGAREA 
Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt păstrate în arhive pe suport de hârtie, electronic și telematic, situate în Țări în care se aplică GDPR. Datele nu vor fi transferate înafara Uniunii Europene sau subiecților cărora nu li se aplică GDPR, în conformitate cu art. 3 din același regulament.
Datele prelucrate nu vor face obiectul divulgării, nici vreunui proces decizional automatizat, inclusiv profilare.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 
Potrivit articolelor 15-21 GDPR, persoana vizată va putea exercita următoarele drepturi
 1. Dreptul de acces: obținerea din partea operatorilor asociați accesul la datele Dvs. cu caracter personal și la informațiile cu privire la acestea, precum și indicațiile referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal au fost sau vor fi comunicate și perioada de păstrare;
 2. obținerea copiei datelor cu caracter personal care vor face obiectul prelucrării: în acest caz operatorii asociați vă vor putea cere o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative;
 3. obținerea informațiilor referitoare la logica aplicată în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată cu ajutorul instrumentelor electronice și posibilitatea de a conversa întotdeauna cu o persoană fizică autorizată de operatorii asociați care prelucrează datele cu caracter personal; 
 4. Dreptul la rectificare: obținerea rectificării datelor cu caracter personal inexacte sau completarea acelor date care sunt incomplete; 
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării: obținerea restricționării prelucrării datelor dvs. cu caracter personal atunci când se aplică una din următoarele situații prevăzute la art. 18 din GDPR: a. persoana vizată contestă inexactitatea datelor cu caracter personal, pe o perioadă care le permite operatorilor asociați să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; b. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; c. deși operatorii asociați nu mai au nevoie de datele cu caracter personal, acestea sunt necesare pentru contestarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; d. persoana vizată s-a opus prelucrării conform punctului 6), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 6. Dreptul la opoziție: dreptul de a se opune, din motive legitime prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, în cazul în care prelucrarea este necesară pentru urmarea interesului legitim al operatorilor asociați sau ale unui terț, cu excepția cazului în care operatorii asociați demonstrează  existența unor motive legitime imperioase care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 
 7. Dreptul de revocare: dreptul de a revoca consimțământul exprimat prin prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal considerate particolare, în conformitate cu art. 9 sau art. 10 din GDPR despre care operatorii asociați ar putea lua cunoștință în timpul executării contractului: revocarea consimțământului nu prejudiciază legalitatea prelucrării bazată pe consimțământul acordat înainte de revocarea acestuia; 
 8. Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): obținerea ștergerii datelor cu caracter personal de fiecare dată când acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; în cazul revocării consimțământului, cu excepția cazului în care nu există un alt temei juridic adecvat pe care să fie întemeiată prelucrarea datelor; în cazul opunerii prelucrării în temeiul art. 21, cu excepția cazului în care există motive legitime care să prevaleze. Acest drept dispare în cazul în care există una din excepțiile prevăzute la paragraful 3 din art. 17;
 9. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a solicita și obține din partea operatorilor asociați datele transmise într-un format structurat și care poate fi citit de pe un dispozitiv automatic, chiar și cu scopul de a comunica aceste date unui alt Operator pentru Prelucrarea datelor
 10. Dreptul de a înainta plângere: dreptul de a înainta o plângere autorității de supraveghere (Autoritatea Garant pentru protejarea datelor cu caracter personal www.garanteprivacy.it), în cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal nu au fost prelucrate în conformitate cu legile în vigoare. 

MODALITĂȚILE DE EXERCITARE A DREPTURILOR
Puteți exercita drepturile Dvs. printr-o cerere scrisă, trimisă prin scrisoare recomandată sau e-mail la adresele mai sus-menționate. Indiferent de dispozițiile acordului dintre operatorii asociați, persoana vizată își va putea exercita drepturile în temeiul prezentului regulament față de și împotriva fiecăruia dintre operatorii de date, conform celor prevăzute la art. 26 alin. 3 GDPR.


 
Operatorii Asociați de Date cu Caracter Personal
Lanza Commercio Detergenza S.a.p.a. di Lanza – P&B Soc. semplice 
Pulito & Bello S.r.l.